Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Top
a

Eripedagoogiline nõustamine

  /    /  Eripedagoogiline nõustamine

Eripedagoogiline nõustamine:

 • õpilaste jälgimine õpitaseme ja õpivajaduse kindlakstegemiseks;
 • lastevanemate ja õpetajate töötajate nõustamine laste arendamisel ja nende toimetuleku toetamisel;
 • pedagoogide nõustamine lapsele jõukohase õppematerjali valikul ja erinevate õpistrateegiate ning võtete kasutamise osas;
 • pedagoogide nõustamine IÕK koostamisel ja sobilike õppevormide rakendamisel (nt koduõpe);
 • lapsevanemale erinevate spetsialistide ja koostöövõrgustike töö tutvustamine, vajadusel lapsele täiendavate uuringute soovitamine;
 • osalemine koostöövõrgustike töös ja valdkonna alase teavitustöö läbiviimine.

Nõustamisele palun eelregistreerida heidi.kardi@waldorf.ee

Õpiabi:

Õpiabi eesmärk on toetada, arendada ja julgustada õpilast, mille tulemusel saab ta ainetunnis paremini hakkama. Üldeesmärgiks on korrigeerida õpilase arengut ja aidata kujuneda isiksusel, kes tuleb toime õppimise ja tööga. Õpetamise eesmärgiks on soodustada õpilaste kognitiivset ja motoorset arengut, tunde- ja tahtevalla kujunemist, sotsiaalset adapteerumist.

Eripedagoogi tund ei ole järeleaitamine mingis konkreetses aines.

Õpiabi tund on mänguline.

Arendatakse:

 • taju
 • koostööoskust
 • mälu
 • metakognitsiooni
 • mõtlemist
 • tähelepanu
 • oskust töösse süveneda
 • oskust ümber lülituda
 • suulist eneseväljendust
 • peenmotoorikat
 • kuulamist
 • vaatamist/vaatlust
 • tööjuhiste kuulamist ja neist aru saamist, ning nende järgimist
 • tööjuhiste lugemist ja neist arusaamiest, ning nende järgimist
 • funktsionaalset lugemist
 • elementaarseid käitumisreegleid
 • kaaslastega arvestamist
 • psühhomotoorikat
 • õpioskusi
 • analüüsi-, sünteesi- ja võrdlemisoskust

Emotsionaalsel tasandil on õpiabi tundide eesmärk anda õpilastele positiivseid elamusi.

Milliste tegevuste kaudu?

 • orienteerumine ülesandes
 • toimingu kavandamine
 • toimingu sooritamine
 • enesekontroll
 • hinnangu andmine oma töö tulemustele

Põhiline on see, et õpilane saaks selles rühmas positiivse eduelamuse.