Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Top
a

Seltsi põhikiri

  /    /  Seltsi põhikiri

Mittetulundusühingu Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa
PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevas põhikirjas sätestatud mittetulundusühingu nimi on Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa (edaspidi nimetatud selts), inglise keeles Educational and Cultural Society Tuulemaa.

2.2. Seltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

3.3. Selts on asutatud 1996. aasta 28. novembril.

4.4. Selts on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mittetaotlev ja avalikes huvides tegutsev organisatsioon.

2. SELTSI EESMÄRGID JA TEGEVUSED

2.1. Seltsi eesmärk on parimate võimaluste loomine inimeste arenguks sotsiaalse, kultuurilise ja haridusliku tegevuse kaudu.

2.2. Oma põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks selts:

2.2.1. kujundab ühiskondlikke väärtushinnanguid, innustades ja julgustades oma tegevusega inimesi ning pakkudes neile sotsiaalset tuge omaenda elu ja ümbritseva maailma mõtestamiseks;

2.2.2. loob ühiskonnas eeldusi haridusliku mitmekesisuse kujunemiseks ja on waldorfpedagoogika põhimõtetest lähtuva haridusasutuse pidaja;

2.2.3. loob hariduskeskuse, mille raames on võimalik pakkuda üldharidusele lisaks alus- ja täiskasvanuhariduse ning huvikooli teenuseid;

2.2.4. teeb koostööd haridust, kasvatust ja sotsiaaltööd edendavate riigiorganite, kohalike omavalitsuste, ettevõtete, teiste organisatsioonide ja üksikisikutega nii Eestis kui välismaal;

2.2.5. aitab kaasa erivajadustega laste, noorte ja nende perede sotsiaalsele integratsioonile ja võrdsete võimaluste loomisele ühiskonnas, pakkudes neile toetavaid teenuseid ja nõustamist ning abistades neid praktiliste töö- ja sotsiaalsete oskuste saamisel;

2.2.6. taotleb erinevatest fondidest abi ning viib läbi sihtotstarbelisi korjandusi ja heategevuslikke sündmusi;

2.2.7. korraldab seltsi eesmärgist tulenevate materjalide kirjastamist;

2.2.8. toetab ja kujundab oma tegevuses keskkonnasõbralikku mõtteviisi.

3. SELTSI LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Seltsi liikmeks võib saada iga füüsiline või juriidiline isik, kes jagab seltsile omaseid väärtushinnanguid, täidab seltsi põhikirja nõudeid ning on valmis aktiivselt osalema seltsi eesmärkide elluviimisel.

3.2. Seltsi liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab seltsi juhatus.

3.3. Seltsi liikme võib seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui täidetud on üks järgmistest tingimustest:

1) liige ei ole viimase kahe aasta jooksul tasunud liikmemaksu,

2) liige ei ole viimase kahe aasta jooksul osalenud seltsi üldkoosolekutel,

3) tema lapse nimi on kustutatud seltsi peetava haridusasutuse õpilaste nimekirjast,

4) tema ja seltsi vaheline töösuhe on lõppenud.

3.4. Seltsi liikmel on õigus:

3.4.1. osaleda hääleõigusega seltsi üldkoosolekul;

3.4.2. osaleda aktiivselt seltsi tegevuses;

3.4.3. olla valitud seltsi juhtorganite liikmeks;

3.4.4. saada seltsi juhatuselt teavet seltsi tegevuse kohta;

3.4.5. seltsist välja astuda, esitades juhatusele vastava kirjaliku avalduse.

3.5. Seltsi liige on kohustatud:

3.5.1. võtma osa seltsi tegevusest, sealhulgas osalema üldkoosolekul ning aitama kaasa seltsi arengule ja eesmärkide saavutamisele;

3.5.2. järgima seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja seltsi juhtorganite otsuseid;

3.5.3. tasuma liikmemaksu ja/või muid makse, kui need on määratud;

3.5.4. teatama seltsi juhatusele oma kehtivad kontaktandmed liikmete arvestuse pidamiseks ja vajalike teadete edastamiseks.

3.6. Seltsi liikmel ei ole õigust liikmelisuse lõppemise korral seltsi varale.

4. JUHTIMINE

4.1. Üldkoosolek

4.1.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, kus on õigus ja kohustus osaleda kõigil seltsi liikmetel.

4.1.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

4.1.2.1. seltsi põhikirja ja arengukava kinnitamine;

4.1.2.2. seltsi juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;

4.1.2.3. revisjonikomisjoni valimine ja tagasikutsumine ning revisjonikomisjoni poolt esitatud revisjoniaruande kinnitamine;

4.1.2.4. juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses seltsi esindaja määramine;

4.1.2.5. seltsi eelarve ja majandusaasta aruande kinnitamine;

4.1.2.6. seltsi lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;

4.1.2.7. hinnangu andmine seltsi finantsmajanduslikule tegevusele ja edasise tegevussuuna määramine;

4.1.2.8. seltsi liikmemaksu(de) kehtestamine, maksu suuruse kinnitamine ja liikmete muude kohustuste kinnitamine;

4.1.2.9. seltsi haridusasutuse põhikirja muutmine ja kinnitamine;

4.1.2.10. seltsi haridusasutuse arengukava, õppekava ja kodukorra kinnitamine;

4.1.2.11. seltsi haridusasutuse nõukogu lapsevanemate esindajate valimine ja tagasikutsumine;

4.1.2.12. seltsi haridusasutuse õppemaksude suuruse kinnitamine;

4.1.2.13 seltsi haridusasutuse tegevuse muutmise, lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;

4.1.2.14. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.1.3. Üldkoosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas (korraline üldkoosolek).

4.1.4. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse või vähemalt 1/10 seltsi liikmete või revisjonikomisjoni nõudmisel.

4.1.5. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt seitse päeva enne koosoleku toimumist ning kokkukutsumise teates märgitakse koosoleku aeg, koht ja päevakord.

4.1.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb isiklikult või esindaja kaudu üle poole seltsi liikmetest.

4.1.7. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus üldkoosoleku uuesti kokku sama päevakorraga hiljemalt kolme nädala jooksul. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalenud liikmete arvust.

4.1.8. Seltsi põhikirja muutmiseks, samuti seltsi lõpetamise otsustamiseks on vajalik, et selle poolt hääletaks 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest. Seltsi eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek.

4.2. Juhatus

4.2.1. Seltsi juhatus valitakse seltsi liikmete seast kaheks aastaks ja sinna kuulub kolm kuni seitse liiget, kelle määrab üldkoosolek.

4.2.2. Juhatuse ülesanded on järgmised:

4.2.2.1. seltsi juhtimine ja sisestruktuuri kujundamine üldkoosolekute vahelisel ajal;

4.2.2.2. seltsi ja haridusasutuse arengukava koostamine ja selle täitmise tagamine;

4.2.2.3. seltsi (sh haridusasutuse) eelarve koostamine ja üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine;

4.2.2.4. seltsi eelarve täitmise tagamine;

4.2.2.5. üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra ettevalmistamine;

4.2.2.6. seltsi raamatupidamise korraldamine;

4.2.2.7. seltsi liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine ning nende üle arvestuse pidamine;

4.2.2.8. osakondade või töögruppide moodustamine põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks;

4.2.2.9. seltsi haridusasutuse põhikirja muutmisettepanekute ettevalmistamine ja üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine;
4.2.2.10. üldkoosoleku otsuste täideviimise tagamine;

4.2.2.11. seltsi haridusasutuse toidukulu päevamaksumuse määramine ja kinnitamine.

4.2.3. Juhatus valib oma esimesel koosolekul endi hulgast juhatuse esimehe ja kaks aseesimeest ning jaotab juhatuse liikmete vahel tegevusvaldkonnad ja ülesanded.

4.2.4. Seltsi esindusõigus on kõigil juhatuse liikmetel. Juhatuse liige peab teisi juhatuse liikmeid tema poolt Seltsile võetavast kohustusest vähemalt kaks tööpäeva varem teavitama kirjalikult taasesitatavas vormis, välja arvatud juhul, kui juhatus on talle eelnevalt Seltsi nimel kohustuse võtmiseks volituse andnud.

4.2.5. Juhatuse liikmete ülesanded on juhatuse poolt kehtestatud piirides järgmised:

4.2.5.1. seltsi töötajatega töölepingute sõlmimine ning töötajate tegevusvaldkondade ja tööülesannete kindlaksmääramine;

4.2.5.2. seltsi pidamisel oleva haridusasutuse juhatajaga töölepingu sõlmimine ja volituse andmine juhatajale sõlmida haridusasutuse teiste töötajatega töölepinguid ning määrata kindlaks nende tegevusvaldkonnad ja tööülesanded;

4.2.5.3. seltsi eesmärkide saavutamiseks vajalike lepingute sõlmimine kolmandate isikutega;

4.2.5.4. seltsi rahaliste vahendite käsutamine seoses seltsi eesmärkide saavutamisega.

4.2.6. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees, tema äraolekul üks aseesimeestest, vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis.

4.2.7. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest ning otsused võetakse vastu konsensuse alusel. Koosoleku kohta koostatakse protokoll, mille viseerivad koosoleku juhataja ja protokollija.

4.2.8. Kõik juhatuse otsused protokollitakse.

4.2.9. Juhatusel on õigus otsuseid vastu võtta ka e-kirja teel hääletades, koosolekut kokku kutsumata, kui kõik juhatuse liikmed on nõusoleku andnud. E-posti teel tehtud otsus on kehtiv, kui selle poolt hääletab üle poole juhatuse liikmetest. E-posti teel hääletamise korral peab juhatus säilitama kõik hääletamisega seotud e-kirjad vähemalt kolm aastat.

4.3. Revisjonikomisjon

4.3.1. Revisjonikomisjon valitakse ja kinnitatakse üldkoosoleku poolt kaheks aastaks ning sinna kuulub üks kuni kolm liiget.

4.3.2. Revisjonikomisjoni liige ei tohi kuuluda juhatusse, ei tohi olla juhatuse liikme sugulane ega pereliige, samuti ei tohi revisjonikomisjoni liige olla juhatuse liikmega muus töösuhtes.

4.3.3. Revisjonikomisjon kontrollib seltsi finantsmajanduslikku tegevust ning seltsi tegevuse vastavust põhikirjale, seadustele jm õigusaktidele, milleks talle tagatakse juurdepääs vajalikele dokumentidele.

4.3.4. Revisjonikomisjon on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.

5. MAJANDUSTEGEVUS, SELTSI LÕPETAMINE JA VARA JAOTUS

5.1. Seltsi rahalised vahendid moodustuvad:

5.1.1. seltsi üldkoosoleku poolt kinnitatud maksudest (sh õppemaks);

5.1.2. füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;

5.1.3. riigi ja kohalike omavalitsuste toetustest;

5.1.4. sihtkapitalidest ja fondidest;
5.1.5. välisriikidest laekuvatest (sihtotstarbelistest) toetustest ja varadest;

5.1.6. seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatelt tuluüritustelt;

5.1.7. seltsi varadelt saadavatest tuludest;

5.1.8. muudest õigusaktidega kooskõlas olevatest tuludest.

5.2. Seltsi rahalisi vahendeid kasutatakse seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

5.3. Seltsi majandusaasta algab 1. septembril ja lõpeb 31. augustil.

5.4. Selts võib seadusest tulenevaid nõudeid arvestades anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.

5.5. Seltsi tegevus lõpetatakse vastavalt üldkoosoleku otsusele või muul õigusaktides ettenähtud alusel ja korras.

5.6. Seltsi tegevuse lõpetamise korral tagastatakse enne vara jaotamist kõik seltsi deponeeritud või seltsile vastutavale hoiule antud esemed, võttes aluseks vastava protokolli. Pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist antakse allesjäänud vara sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud isikule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Käesolev põhikiri on kinnitatud 05.06.2023 MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa üldkoosolekul.