Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Top
a

Kooli õppekava

  /    /  Kooli õppekava

TVW õppekava terviktekst on leitav siit.

Tallinna Vaba Waldorfkool (TVW) on waldorfpedagoogika põhimõtteid järgiv gümnaasium. Kooli pidajaks on MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa. Oma tegevuses tugineb kool Eesti Vabariigi seadusandlusele ning lähtub ühtsuskooli printsiibist. Kool juhindub oma tegevuses Steineri-Waldorfi hariduse Euroopa Nõukogu (European Council for Steiner Waldorf Education) kinnitatud põhimõtetest ja püüdlustest.

TVW visiooniks on vaba inimene. Vaba inimene võtab vastutuse oma elu eest – hoolitseb enda tasakaalustatud arengu eest, hoolib oma kogukonnast ja loodusest, on avatud uutele ideedele ja inimestele ning teeb koostööd.
TVW missiooniks on vaba inimese kasvamise ja kujunemise toetamine, selleks sobiliku sotsiaalse ja füüsilise keskkonna loomine.

TVW õppekava on koolis toimuva õpetus- ja kasvatustegevuse alusdokument. Õppekava määratleb koolis antava õpetuse ja kasvatuse eesmärgid, ülesanded ning sisu, õpetus- ning kasvatustegevuse üldise korralduse ja metoodilised põhimõtted. Õppekava koostamisel on lähtutud Eesti ning teiste riikide waldorfkoolide pikaajalisest pedagoogilisest kogemusest.

Õppekava arvestab põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekavade nõuete ning Eesti waldorfkoolide avatud tuumõppekava põhimõtetega.
Õppekava ülesanne on olla üks toetav vahend vaba inimese kasvamiseks ja kujunemiseks, mille abil inimene õppides personaliseeriks enda jaoks kultuuri ja kultuur saaks tema kaudu uuenema. Õppekava on avatud dokument ja selle uuenemine on kooli tegelikest vajadustest tulenev ja kooli arengule tuginev orgaaniline protsess. Õppekava täiendamise, parandamise või uuendamise võib algatada iga õpetajatekolleegiumi liige ja sellega töötab õpetajatekolleegium. Õppekava kinnitab Tallinna Vaba Waldorfkooli seltsi üldkoosolek. Häid ettepanekuid õppekava täiustamiseks oodatakse igalt kaasamõtlejalt.

Tallinna Vaba Waldorfkooli õppekava
Üldosa

1.1. Kooli koht haridusmaastikul

1.2. Õppekava ülesanded

1.3. Inimeseõpetus waldorfpedagoogika õppe-ja kasvatustöö alusena

1.4. Üldised õpetus- ja kasvatusprintsiibid lähtudes inimese arengu perioodidest

1.5. Õpetuse ja kasvatuse eesmärgid

1.6. Õpetuse ja kasvatuse põhimõtted

1.7. Õpetuse ja kasvatuse korraldus

1.8. Õpetajad

1.9. Õpilased

1.10. Õppekava läbivad teemad

1.11. Õppeainete lõiming

1.12. Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord

1.13. Kirjandust waldorfõppekavaalaseks ettevalmistuseks ja enesetäienduseks

1.14. Waldorfpedagoogika põhimõisteid

1.15. Kooli juhtimine

Ainekavad

2.1. Horisontaalne õppekava

2.2. Õppeainete loend ja mahud

Eesti keel ja kirjandus

Matemaatika

Vormijoonistamine

Võõrkeeled

Loodusõpetus

Geograafia

Inimeseõpetus

Bioloogia

Füüsika

Keemia

Ajalugu

Ühiskonnaõpetus

Religiooniõpetus

Esmaabi

Filosoofia

Psühholoogia

Muusika

Kunst

Tööõpetus (käsitöö, kodundus, aiandus, puutöö, vasetöö)

Kehaline kasvatus

Eurütmia

Draamaõpetus

Praktikad

Aastatööd