Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Top
a

Kodukord

  /    /  Kodukord

TALLINNA VABA WALDORFKOOLI KODUKORD

Kinnitatud MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa üldkoosolekul 08.12.2020.

SISSEPÄÄS

1. Kooli sisse- ja väljapääs on üksnes Tuulemaa 12 hoone parempoolse tiiva välisuksest.

2. Kooli peaväravad ja välisuks on koolipäevadel avatud kell 8.00–18.00.

3. Õpilaste üleriideid ja välisjalatseid hoitakse klassiruumides selleks ettenähtud kohtades.

4. Tõukerattaid hoiavad õpilased keldrikorrusel tõukerattahoidjas.

5. Jalgrattaid hoitakse rattaomaniku poolt lukustatult kooli hoovis jalgrattahoidjas. 

KOOLIPÄEVA KORRALDUS

6. Koolitunnid algavad hommikuti kell 9.00 ja õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile. Õpilased jõuavad kooli piisava ajavaruga, et olla tundi alustava kellahelina ajaks õppetööks valmis.

7. Õpilased kohustuvad osalema õppetöös vastavalt neile kohalduvale tunniplaanile täies mahus. Õppetöö on juhendatud õpe kooli poolt määratud viisil, sh loeng, individuaaltund, konsultatsioon, e-õpe ja õppekäik, mis on suunatud teadmiste ja oskuste omandamisele ning toimub õppekeskkonnas, milles osalevad nii õpilane kui ka õpetaja.

8. Pärast tunni algust tähistavat kellahelinat lähevad õpilased oma klassiruumi. Põhikooli tunni alguse kella helistavad korrapidajaõpetajad kooli trepikodades ja III korruse koridorides.

9. Viis minutit enne iga järgmise õppetunni algust helistab valvur õues kella.

10. Tunni lõpukella ei helistata. Tunni lõpetab õpetaja, arvestades õpilasele vajalikku puhkeaega kahe õppetunni vahel, kuid mitte hiljem kui 5 minutit pärast tunniaja arvestuslikku lõppu.

11. Vahetundide ajal on õpilased kooli hoovis, koridoris, võimlas või oma klassiruumis ning nende järelevalve on õpetajate poolt tagatud. Üla-astme õpilased võivad vahetunni ajal olla ka raamatukoguruumis.

12. Koolipäeva ajal liigutakse kooli koridorides ja trepikodades kõndides.

13. Sööklasse lähevad põhikooli õpilased ainult koos õpetajaga.

14. Õpilased ei lahku kooli territooriumilt ilma klasspetaja / klassijuhataja loata enne koolipäeva lõppu. Kui õpilasel ei ole võimalik saada klassiõpetajalt / klassijuhatajalt luba, registreerib lahkumise kooli valvur.

HILINEMINE JA PUUDUMINE 

15. Lapsevanem kohustub teatama lapse hilinemisest või puudumisest ja selle põhjustest klassiõpetajale / -juhatajale hiljemalt 15 minutit enne koolitundide algust õppest puudumise esimesel päeval.

16. Kui lapsevanem ei ole teavitanud klassiõpetajat oma lapse puudumisest, siis teavitab klassiõpetaja puuduva õpilase vanemat tema lapse puudumisest esimesel puudumispäeval võimalusel vahetult peale põhitunni lõppu, kuid hiljemalt sama õppepäeva jooksul.

17. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel.

18. Kool peab õpilase õppest puudumiste üle arvestust Stuudiumi keskkonnas, teeb sellest vähemalt üks kord õppetsükli jooksul kokkuvõtte ning teavitab sellest lapsevanemat ja vajadusel ka lastekaitsetöötajat.

19. Lapse puudumise korral talle koolitoidu mittearvestamiseks teatab lapsevanem sellest kodulehel või aadressil koolitoit.tuulemaa@waldorf.ee. Mahaarvestus jõustub teatamisele järgneval koolipäeval, kui sellest on teatatud hiljemalt kella 14.00-ks. Toitlustamisest teatamise täpsem kord on toodud kooli kodulehel tallinn.waldorf.ee.

HINDAMISEST TEAVITAMINE

20. Õpilastele antakse õppetöös edasijõudmise kohta igapäevaselt suulist või kirjalikku tagasisidet. Tagasisidet numbriliste jooksvate hinnetega antakse alates 9. klassist. Numbriliselt hinnatakse põhikooli lõputunnistusel kajastuvaid õppeained.

21. Põhikoolis teavitatakse lapsevanemaid lapse terviklikust arengust (sh edasijõudmisest õppetöös) kirjeldava tunnistusega kaks korda õppeaastas ja arenguvestlustega. Põhikooli lapsevanemal on võimalus igapäevaselt saada Stuudiumist õpetajate sissekannete põhjal ülevaade oma last puudutava õppetöö kohta.

22. Alates 7. klassist teavitatakse nii lapsevanemaid kui ka õpilasi endid igapäevaselt nende edasijõudmisest õppetöös Stuudiumi kaudu ning õpilase terviklikust arengust kaks korda õppeaastas kirjeldava ja alates 9. klassist ka hindelise tunnistusega. Õpilasi teavitatakse nende edasijõudmisest ka kord õppeaastas arenguvestlusel.

TUNNUSTUSMEETMED

23. Haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustel ja korras tunnustatakse õpilast õpingute jooksul, kiitusega põhikooli lõputunnistusel ning gümnaasiumi lõpetamisel kuld- või hõbemedaliga.

TUGI- JA MÕJUTUSMEETMETE RAKENDAMINE ÕPILASE SUHTES

24. Õpilase suhtes tugimeetmete rakendamise vajaduse otsustab tugiteenuste juht koostöös õpetajate ja kolleegiumiga peale õpilase toimetuleku kohta vajaliku info kogumist. Lapsevanemat meetmete rakendamise vajadusest teavitab ja lapsevanema kirjaliku nõusoleku küsib tugiteenuste juht. Tugimeetme rakendamise ja tulemuslikkuse hindamise aja kinnitab kooli juhataja käskkirjaga.

25. Õpilase suhtes mõjutusmeetmete rakendamise vajaduse otsustab klassi- või aineõpetaja, tehes koostööd tugiteenuste juhi ja kolleegiumiga. Meetmete rakendamisest või nende rakendamise vajadusest teavitab lapsevanemat põhikoolis klassiõpetaja, gümnaasiumis klassijuhataja tehes vajadusel koostööd kooli juhataja ja tugiteenuste juhiga.

VAIMSE JA FÜÜSILISE TURVALISUSE TAGAMINE KOOLIS

26. Kogu koolipere seisab hea selle eest, et tagada vaimne ja füüsiline turvalisus nii koolis kui ka võimalusel väljaspool kooli.

27. Igal õpilasel on õigus teda puudutavates asjades avaldada oma arvamust ja saada sellele asjakohast tagasisidet.

28. Õpilaste ja koolitöötajate turvalisuse tagamiseks kontrollib valvur kooli hoonest sisse ja välja liikumist.

29. Aknaid tohivad ruumide õhutamiseks avada ainult õpetajad või ülaastme õpilased klassijuhataja loal, ja üksnes siis, kui õpilaste ohutus on vahetult järelevalvega tagatud.

30. Koolipäeva ajal on õpilaste ja õpetajate mobiiltelefonid ja teised nutiseadmed välja lülitatud või lennurežiimil. Põhikooli õpilaste mobiiltelefonid on koolipäeva ajaks klassiõpetaja kätte hoiule antud, gümnaasiumi õpilaste mobiiltelefonid on õpilaste koolikotis klassiruumis. Maja külalised ja lapsevanemad väldivad koolihoones mobiiltelefonide kasutamist. Sama piirang kehtib ka kooli ühisüritustel, mis toimuvad väljaspool koolihoonet. Mobiiltelefoni ja nutiseadme kasutamine on koolipäeva jooksul lubatud üksnes õpetaja loal ja/või korraldusel. Ilma loata mobiiltelefoni kasutamisel võetakse see hoiule õpetajate tuppa, registreeritakse kooli kodukorra rikkumisena ning antakse tagasi koolipäeva lõpus allkirja vastu. Kool toetab elektrohügieeni põhimõtteid.

31. Kooli territooriumil toimuvate olulisemate ühisürituste, nagu aktused ja jõulupidu, pildistamine ja filmimine on organiseeritud kooli poolt ja neid jäädvustusi jagatakse üksnes asjassepuutuvate isikutega.

32. Koolis tehtud fotosid ega videosalvestisi ei ole lubatud avalikustada ilma fotol või videol olevate isikute nõusolekuta.

33. Kooli kaasa võetud mittevajalikud esemed on õpetajal õigus õpilase käest hoiule võtta ning tagastada õpilase vanemale.

34. Koolimajas ei sõideta ühegi ratastega liikurvahendiga, välja arvatud liikumispuudega inimesed selleks ette nähtud abivahendiga.

KOOLI VAHENDITE KASUTAMINE JA TAGASTAMINE KOOLILE

35. Õpilased kohustuvad nende kasutusse antud, kuid koolile kuuluvad vahendid (raamatud, spordivahendid, tehnika, muusikainstrumendid jm), koolile tagastama õpetajatega kokku lepitud ajal heas seisukorras. Rikutud vahendid kohustub õpilase vanem koolile kompenseerima.

ÕUEALA KASUTAMINE

36. Mootorsõidukiga on lubatud kooli territooriumile sõita ja parkida üksnes hoone ette. Hoone taha ja paremale küljele võib mootorsõidukiga sõita ja parkida üksnes erikokkuleppel.

37. Õpilased võivad vahetunni ajal viibida kooli territooriumil hoone parema tiivaga külgneval alal ja hoone taga ning peale koolipäeva lõppu ajavahemikus kell 13.00-15.00 üksnes hoone parema tiivaga külgneval alal.

38. Hoone ees asuv ala on kooliõpilastele ainult kooli tulekuks ja koolist lahkumiseks.

HEAKORD

39. Kõik koolis viibijad lähtuvad hügeenireeglitest ning Terviseameti poolt soovitatud meetmetest haiguste leviku tõkestamiseks.

40. Käitumisel ja riietumisel järgitakse head tava.

41. Õpilased, õpetajad jt kooli töötajad kannavad kooliruumides vahetusjalatseid.

42. Oma klassi ruumi koristamise eest kannab hoolt klassiõpetaja / -juhataja koos õpilastega.

43. Kooli ruumide ja territooriumi heakorra eest kannavad heaperemehelikult hoolt kõik kasutajad, tagades ühiselt puhtuse ja korra.

ÜLDSÄTTED

44. Käesolev kodukord on täitmiseks Tallinna Vaba Waldorfkooli töötajatele, õpilastele, lapsevanematele ja külalistele.

45. Külalistel on võimalik kooli kodukorraga tutvuda koolis ja kooli kodulehel.

46. Kodukorras sätestamata punktides lähtub kool Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, Lastekaitseseadusest, kooli põhikirjast ja õppekavast ning vajadusel muudest õigusaktidest.

Õpetajate toa telefoni numbrid on 601 6504 ja 5695 2940.