Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Top
a

Kooli nõukogu

  /  Kooli nõukogu

Kooli nõukogu on kooli kollegiaalne otsustuskogu, kelle liikmed valitakse kaheks aastaks. Nõukogusse kuulub vähemalt viis inimest, sh:
1) kooli juhataja;
2) õpetajate esindajad, kes moodustavad nõukogu koosseisust vähemalt 1/5 ja kelle valib kolleegium;
3) lastevanemate esindajad, kes moodustavad nõukogu koosseisust vähemalt 1/5 ja kelle valib kooli pidaja;
4) ülaastme õpilaste esindajad, kes moodustavad nõukogu koosseisust vähemalt 1/5 ja kelle valib kooli õpilasesindus;
5) kooli pidaja esindaja, kelle valib kooli pidaja juhatus.

Nõukogu on otsustusvõimeline, kui nõukogu koosolekul osaleb üle poole nõukogu liikmetest ning otsused võetakse vastu konsensuse alusel.

Kooli nõukogu ülesanded:
1) esitab kooli pidajale kinnitamiseks kooli põhikirja ja õppekava muutmise ettepanekud:
2) kiidab heaks põhikirja ja õppekava enne selle kinnitamist kooli pidaja üldkoosoleku poolt;
3) kuulab ära kooli juhataja iga-aastase kooli arengukava täitmise ülevaate;
4) kuulab ära kooli juhataja ülevaate kooli eelarve, kooli pidaja majandusaasta aruande ja vahearuannete kohta;
5) korraldab kooli ja lastevanemate ühistegevusi;
6) annab seisukoha ja/või otsuse teistes küsimustes, mis kuuluvad tema pädevusse.

Kooli nõukogu kohtumistele on oodatud iga klassi esindajad, samuti kõik lapsevanemad või seltsi liikmed. 

Kooli nõukogu saab kokku iga kuu neljandal esmaspäeval kell 17.30.