Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Top
a

mai 2024

  /  2024

Tallinna Vaba Waldorfkool on praegu Tallinna linna ainuke waldorfkool, kus on ligi 250 õppijat (nii õpilased kui ka õpetajad). Waldorfpedagoogika arvestab lapse ealiste iseärasustega ning toetab noore inimese igakülgset tasakaalustatud arengut. Kui sa tunned, et sooviksid olla osa üksteist austavatest, tarkadest kolleegidest, kes koos panustavad õpilaste arengusse, siis võta meiega ühendust. Tallinna Vaba Waldorfkool kuulutab välja konkursi 2024/25. õppeaastaks järgmistele ametikohtadele: klassiõpetaja puidutöö ja tehnoloogiaõpetaja põhikooli loodusainete õpetaja 3. ja 4. kooliastme inglise keele õpetaja Ootused kandidaadile Erialane kõrgharidus Huvi waldorfpedagoogika vastu Teotahtelisus ja koostöövalmidus Kasuks tuleb Varasem töökogemus õpetajana Soov isiksusena kasvada Omalt poolt pakume Pikka tasustatud suvepuhkust Toetavat meeskonda Täiendõpet nii Eestis kui ka välismaal Huvi

Plakatil Saskia Vainsalu (XI klass) kuivpastell 2024 Tanja Grünvald 18.–22. märtsini toimus meie koolis karjäärinädal. Nädal oli tegevustest ja sündmustest pungil. Kui nooremad mõtlesid oma hobide peale ja said aimu, mis ametid olemas on, siis VI klass sai omal käel proovida legoklotsidest robotite ehitamist ja nende programmeerimist. Kuuldavasti olid lapsed innukad ja rahul. Ülaastme kõik klassid tegid läbi tööle kandideerimise töötoa. Töötoas mõtisklesid nad oma tugevuste üle ja ka selle üle, millist rolli nad unistuste tööna ette kujutavad. Praktiline intervjueerimine andis julgust edaspidisteks kandideerimisteks. Reedel aga andsid OÜ Brandem värbajad nõu CV

18. märtsil algas koolis karjäärinädal, mille initsiaator ja korraldaja, juhatuse liige Tanja Grünvald peab väga oluliseks tutvustada õpilastele erinevaid õnneliku karjääri mudeleid: “Karjäärinädala raames võiksid igas vanuses õpilased näha ja kuulda erinevate võimaluste paletti, saamaks julgust teha erinevaid valikuid ja ka pöördeid oma elus; mõista, et suurim rõõm võibki olla üha uuesti ja uuesti midagi uut teha ja õppida või hoopis keskenduda ühele valdkonnale ja saada selles väga-väga heaks.” 1.-4. klassis räägitakse õpilaste pereliikmete töö sisust ja väärtusest ning kogetakse rollimängudes erinevate ametitega seonduvaid olukordi. 5.-8. klassis uuritakse töömaailma mitmekesisust, analüüsitakse, milliseid isikuomadusi, võimeid, oskuseid ja erialast ettevalmistust erinevad ametid nõuavad.

Õpilased tegid arvutis rahvusvaheliselt koostatud 2-tunnilist testi, millega hinnati, kuidas õpilane kasutab koolis õpitud teadmisi eluliste ülesannete lahendamisel. Kas ta on valmis analüüsima, kriitiliselt hindama ja loovalt rakendama olemasolevaid teadmisi.Faktiteadmisi PISA testiga ei kontrollita. Test koosnes matemaatika, loodusteaduste ja funktsionaalse lugemise ülesannete plokkidest.  Selgus, et 2022. aastal meie koolis õppinud 15-aastaste noorte funktsionaalne kirjaoskuse ja loodusteaduslike oskuste tase oli märgatavalt kõrgemad nii Eesti kui ka Harjumaa eakaaslaste omast. TVW õpilaste matemaatilise kirjaoskuse testide tulemused olid samuti Eesti keskmisest paremad.  Lisaks testi lahendamisele vastasid õpilased küsimustikule enda kohta. Õpilastelt küsiti, kuidas nad on rahulolu oma

Kavas Kolmapäeval, 21. veebruaril  kl 18.00-19.30 dr Anne Silbaumi loeng  "Lapse areng - eelpuberteedist puberteedini".  Loengule ootame eelkõige 5.-7. klassi õpilaste vanemaid, aga ka õpetajaid ja kõiki teisi huvilisi. Dr  Anne Silbaum õppis Tartu Ülikoolis lastearstiks ning on hiljem täiendanud end Saksamaal antroposoofilise meditsiini vallas. Tema vaade inimese arengule on sügav ja lai ning põhineb ka pikaajalisel kogemusel arstina ja õpetajana. Registreerimine Teisipäeval, 15. märtsil 18.00-19.30 "Ekraanid ja lapse kasvatamine” Vanemate ja õpetajatega vestleb ja arutleb kogenud waldorfpedagoog, kõnekujunduse ja draamaõpetaja Siiri Veensalu.Oodatud on kõik õpetajad ja 1.-4. klassi lapsevanemad. Registreerimine Kolmapäeval, 27. märtsil kl 18.00-19.30 "Kuidas

Kooli astumise soovi korral tuleb esmalt täita eelregistreerimisankeet. Eelregistreerimisankeedi täidavad ka praegu TVW põhikooli lõpuklassis õppivate noorte pered. Eelregistreerimine Gümnaasiumi tutvumisharjutused  toimuvad neljapäeval, 14. märtsil waldorfkoolide õpilastele; reedel, 15. märtsil teiste koolide õpilastele. Kandidaatidel tuleb valmis olla eesti keeles näitama oma analüüsi-, mõtlemis- ja arutlemisoskust; inglise keeles suuliselt ning kirjalikult ennast iseloomustama; lahendama loogilist mõtlemist ja põhikoolis omandatud matemaatika alaseid teadmisi nõudvaid ülesandeid; ennast kunstiliste vahenditega iseloomustama-väljendama. Registreerunud kandidaatidele saadetakse täpsem info e-posti teel. Tutvumisharjutuste tulemuste põhjal antakse II vooru pääsenud noortele teada, millal toimub nendega vestlus ja millised dokumendid tuleb eelnevalt esitada. Vajadusel kutsutakse eraldi vestlusele ka vanemad. 2.-8. klassi toimub

Ootame 8.02.2024 kõiki waldorfpedagoogikast ja meie koolist huvitatud koolieelikute ja I-VI klassi õpilaste peresid Tallinna Vaba Waldorfkooli (Tuulemaa 12) põhikooli tutvustavale päevale! Kavas: 18.00-18.05 muusikaline tervitus, õhtu tutvustamine18.05-18.35 tulevastele I klassi õpilastele näidistund I klassis – õp Kaili Nurk,vanematele lastele töötuba “Füüsika ja muusika” – õp Olev Ojap ja Ka Bo Chan,lapsevanemad saavad vestelda kooli õpetajate ja TVW lapsevanematega.18.40-19.20 ringkäik I-VIII klassis, vihikute ja tööde näitused19.25-20.00 vestlusring ja vanemate küsimustele vastamine, samas ruumis lastele maalimispesad, lauamängunurgad jm. Laupäevasel põhikooli tutvustaval kohtumisel osalenud peredel oli palju asjalikke küsimusi alates sellest, millised on riikliku õppekava

Kolmapäeval, 21. veebruaril  kl 18.00-19.30 toimub lapsevanematele ja õpetajatele dr Anne Silbaumi loeng  "Lapse areng - eelpuberteedist puberteedini".  Tallinna Vabas Waldorfkoolis on külas Tartu Waldorfgümnaasiumi inimeseõpetuse õpetaja ja kooliarst dr. Anne Silbaum.  Koolipäeva ajal vestleb dr Silbaum vestleb 6. ja 7. klassi õpilastega - nii kogu klassiga kui ka poiste ja tüdrukutega eraldi - ealistest muutustest. Õhtusele loengule "Lapse areng - eelpuberteedist puberteedini" ootame eelkõige 5.-7. klassi õpilaste vanemaid, aga ka õpetajaid ja kõiki teisi huvilisi. Dr  Anne Silbaum õppis Tartu Ülikoolis lastearstiks ning on hiljem täiendanud end Saksamaal antroposoofilise meditsiini vallas. Tema vaade

Neljapäeval, 15.02.2024 kl 18-20 tutvustame tulevastele gümnasistidele Tallinna Vaba Waldorfkooli (Tuulemaa 12). Räägime gümnaasiumi õppekorraldusest, õpitavatest ainetest ja õpetajatest ning sisseastumisharjutustest. Näha saab gümnaasiumiõpilaste kunstitundides loodud teoseid ja detsembris kaitstud "Maailma parima küla" projekti makette. Külalisi tervitab kooli kammerkoor. 2021. aasta alguses toimunud vilistlaste küsitluse vastajad: 3 IT üliõpilast, 2 meditsiinitudengit, 4 muusikutee valinud inimest, 2 EKA vilistlast ja 2 praegust üliõpilast, 1 fotograaf ja 1 tulevane fotograaf, 2 ajateenijat, 1 Aasia kultuuri ja 1 filmikunstitudeng jt tõid oma õpinguajast välja enesekindlust ja sotsiaalseid oskusi arendava draamaõpetuse; loova ja kriitilist mõtlemist arendava õpikeskkonna; iseseisvust ja koostööd õpetavad

Meeleolukas ajarännak algab TVW aulas (Tuulemaa 12) kl 19. Eva Bianca Lents: "Valisin aastatööks kontserdi- ja muusikaliteema, kuna olen käinud Muusikalikoolis alates aastast 2019. Tahtsin teha midagi, mis mind tõeliselt huvitaks ja pakkuda Noortestuudiole rohkem esinemisvõimalusi. Esinemine ja laulmine on midagi, mida teen, olenemata sellest, kui hea ma selles olen, kuna see lihtsalt meeldib mulle nii väga. Nii sündis idee koostöös teise grupiliikme Maren Tiidrusega kontsert korraldada." Noorte artistide seas astub publiku ette ka TVW abiturient Helerin Vaik. Kontserdil "Muusikalid läbi aja" kõlab viimase 70 aasta muusikali- ja filmimuusika Kavas: Lauldes Vihmas ("Singin' In