Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Top
a
  /  Põhikool   /  2022. aastal PISA testi sooritanud TVW õpilased edestasid lugemisoskuses ja loodusteaduslikes oskustes nii Eesti kui ka Harjumaa eakaaslasi

2022. aastal PISA testi sooritanud TVW õpilased edestasid lugemisoskuses ja loodusteaduslikes oskustes nii Eesti kui ka Harjumaa eakaaslasi

PISA testides mõõdetud lugemisoskuste ja loodusteaduste oskuste poolest oli TVW 15-aastaste õpilaste keskmine tulemus kõrgem kui Eesti ja Harjumaa keskmine.

Õpilased tegid arvutis rahvusvaheliselt koostatud 2-tunnilist testi, millega hinnati, kuidas õpilane kasutab koolis õpitud teadmisi eluliste ülesannete lahendamisel. Kas ta on valmis analüüsima, kriitiliselt hindama ja loovalt rakendama olemasolevaid teadmisi.
Faktiteadmisi PISA testiga ei kontrollita. Test koosnes matemaatika, loodusteaduste ja funktsionaalse lugemise ülesannete plokkidest. 

Selgus, et 2022. aastal meie koolis õppinud 15-aastaste noorte funktsionaalne kirjaoskuse ja loodusteaduslike oskuste tase oli märgatavalt kõrgemad nii Eesti kui ka Harjumaa eakaaslaste omast. TVW õpilaste matemaatilise kirjaoskuse testide tulemused olid samuti Eesti keskmisest paremad. 

Lisaks testi lahendamisele vastasid õpilased küsimustikule enda kohta. Õpilastelt küsiti, kuidas nad on rahulolu oma eluga, kas nad tajuvad koolikeskkonda turvalise ja toetavana, kuidas nad tajuvad kiusamist, küsimusi kuuluvustunde kohta ning õpilase ja õpetajate vaheliste suhete kvaliteedi kohta. Põhjalikku analüüsi nende küsimuste tulemuste ja seoste kohta PISA testi tulemustega võite lugeda Eesti teadlaste koostatud analüüsist.

Üldiselt täheldati, et õpilased, kelle kodudes õhtustatakse ühiselt ja kus vanemad tunnevad sageli huvi lapse õppimise ja koolielu vastu, suudavad matemaatikas saavutada keskmisest paremaid tulemusi. Õpilased, kes tunnevad, et pere toetab neid rohkem, tunnevad ka kõrgemat kooli kuulumise tunnet ja turvatunnet ning neil on paremad suhted õpetajatega. Kooliga seotud heaolu näitajad (turvatunne, kuulumistunne, õpetaja ja õpilase suhte kvaliteet) on positiivselt seotud õpilaste matemaatikatesti tulemusega. Negatiivselt mõjutasid matemaatika testide tulemusi sage hilinemine ja põhjuseta puudumine.

Küsitleti ka õpilaste digivahendite kasutamise kohta. Eraldi meie kooli kohta selles osas tulemusi antud ei ole. Küll aga tasub siin ära tuua raporti hinnang: PISA 2022 järgi on digitehnoloogia kasutamisel õppetöös olnud edukaimad Ukraina, Itaalia, Soome, Tai, Taani, Rootsi, Norra, Mongoolia, Austraalia, Uus-Meremaa ja Island. Nendest kõige enam, üle 3 tunni päevas, kasutavad digitehnoloogiat õppimiseks Taani, Norra ja Ukraina õpilased. Eesti keskmine on 1,6 tundi päevas, mis on riikide keskmisest 0,3 punkti vähem. See tähendab, et kümne aastaga on Eesti kaotanud koolis digitehnoloogiate kasutamises oma liidripositsiooni. Kui võrrelda Eestit ja PISA testis edukaid maid, nagu Singapur, Taibei, Macau, Jaapan, Korea, Šveits ja Kanada, siis näeme, et Eesti küll edestab neid riike õppijate digitehnoloogia kasutuse üldarvus (57,9 tundi), aga rõõmu see meile tegelikult pakkuma ei peaks. Iva seisneb selles, et 63% Eesti vastajate ajast kulub meelelahutusele, mitte õppetööle, kus meie noorte aega ja ajupotentsiaali saaks paremini kasutada.

Teine asi on muidugi ka see, et kui noored peaaegu 37 tundi nädalas elavad digimaailmas, kulutavad nädalas 21 tundi digiseadmega õppimisele ja lisaks veel 36,8 tundi meelelahutusele, siis on seadmete ülemäärasest kasutusest tingitud väsimus õppija igapäevaelu osa.

Kuigi kodutöö on puhkepäevadel seadusega keelatud, kasutab 26,4% noortest nädalavahetusel õppides rohkem kui 7 tundi digiseadmeid.

Lapsevanemad usaldavad oma lapsi ja usuvad, et nood teevad tehnoloogiakasutuses häid valikuid nii sisu tarbides, ülesandeid sooritades ning ka siis, kui digiseade tuleks kõrvale panna.

Ilmselgelt ei oska lapsed oma tegevusi ja harjumusi piisavalt reguleerida ning vajaksid selles täiskasvanu abi. Ei tasu hellitada lootust, et kool hakkab reguleerima õppijate aega.

Meie kooli väärtuste seisukohalt on oluline, et Eesti uuringu järgi ei lülita 50,6% Eesti lastest segajaid (nt sotsiaalmeedia ja äppide teated) välja ja peaaegu 23% õppijatest arvab, et tunni ajal peab olulise kõne vastu võtma. Sellised segajad ja ärevus tõmbavad õppijate tähelepanu õppetööst eemale ning häirivad keskendumist, võib pikemas perspektiivis olla ohuks õppekvaliteedile ja tekitada selle languse.

Tallinna Vabas Waldorfkoolis põhikooli õpilastel sellised segajad puuduvad, sest koolipäeva alguses antakse oma telefon klassiõpetaja kätte selleks, et oleks võimalik rahulikult keskenduda õppimisele ning vahetundides kaasõpilastega omavahelisele suhtlemisele. 

Tanja Grünvald
HKS Tuulemaa juhatuse liige